Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Chức năng nhiệm vụ của Cục Hải quan Nghệ An (11/05/2011 03:50 PM)

1. Chức năng:


Tổ chức thực hiện Pháp luật của Nhà nước về Hải quan và các quy định khác của Pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan Tỉnh Nghệ An.


2. Nhiệm vụ:


Cục Hải quan Nghệ An thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật hải quan, các quy định khác của Pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bao gồm những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau :


2.1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các qui định của Nhà nước về hải quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan Nghệ An bao gồm:


1. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với các hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo qui định của pháp luật.


2. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động.


Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động của Cục Hải quan theo qui định của pháp luật và của Tổng cục Hải quan.


3. Thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước.


4. Thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định của pháp luật.


5. Thực hiện thống kê Nhà nước về Hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo qui định của Tổng cục.


2.2. Thanh tra, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục Hải quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan theo quy chế hoạt động của Thanh tra Hải quan.


2.3. Xử lý vi phạm hành chính hoặc khởi tố đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới theo qui định của pháp luật; giải quyết khiếu nại đối với các quyết định xử phạt hành chính của các đơn vị trực thuộc Cục; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


2.4. Kiến nghị với Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các qui định của Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định của Tổng cục Hải quan về chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng lực lượng; kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục hải quan.


2.5. Tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Cục hải quan.


2.6. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan, đơn vị trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được giao.


2.7. Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan trên địa bàn.


2.8. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về Hải quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng và Bộ trưởng Bộ Tài chính.


2.9. Tổng kế, thống kê, đánh giá tổng hợp tình hình và kết quả các mặt công tác của Cục hải quan; thực hiện báo cáo theo quy định của Tổng cục.


2.10. Được ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi quan lý của Cục Hải quan theo qui định của Tổng cục trưởng.


2.11. Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức của Cục hải quan theo qui định của Nhà nước và theo phân cấp quản lý cán bộ.


2.12. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị kỹ thuật và kinh phí hoạt động của Cục hải quan theo quy định của Nhà nước.


2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

 

 • Khối các đơn vị Kiểm Soát(11/05/2011 05:04 PM)
 • Các đơn vị thuộc khối chi cục : ( Chi cục HQ Vinh, Chi cục HQ Cảng, Chi cục HQ Q.tế Nậm Cắn )(11/05/2011 05:02 PM)
 • Văn phòng cục(11/05/2011 04:58 PM)
 • Phòng Tài vụ - Quản trị(11/05/2011 04:57 PM)
 • PhòngTham mưu chống buôn lậu và Xử lý(11/05/2011 04:56 PM)
 • Ban Công nghệ thông tin(11/05/2011 04:55 PM)
 • Phòng Nghiệp vụ(11/05/2011 04:53 PM)
 • Ban Hiện đại Hoá(11/05/2011 04:52 PM)
 • Phòng Thanh tra - Kiểm tra(11/05/2011 04:51 PM)
 • Phòng Tổ chức cán bộ(11/05/2011 04:50 PM)
 •  
  <<   <  1  2  >  >>  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Thư viện ảnh
  Skip portletPortlet Menu
   
  thông tin cần biết
  Skip portletPortlet Menu